Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 1. Onder ‘verkoper’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan de Stichting RTS Products, tevens h.o.d.n. Return To Sender, te (2611 BD) Delft aan de Oude Delft 101. Verkoper is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam met KvK-nummer 51800136, en heeft het BTW nummer NL850177236B01.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en levering tussen verkoper en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door verkoper van de hand gewezen.
 3. De algemene voorwaarden kunnen worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op de website. De gearchiveerde overeenkomst kan verkoper eveneens toesturen.

 

Artikel 2 - Totstandkoming

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij de verkoper.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
 3. De verkoper bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 3 - Opslaan van bestelgegevens

 1. Verkoper respecteert de privacy van haar kopers en hanteert in dat kader een privacyverklaring die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. De laatste versie hiervan is beschikbaar op de website.
 2. De bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs, NAW-gegevens) wordt door verkoper opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de op de datum van aanbod voor haar geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De koper heeft binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het recht om binnen 14 dagen na melding van de prijsverhoging deze overeenkomst te ontbinden.
 3. Betaling dient volledig voldaan te worden alvorens de verkoper levert. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.
 4. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een maximum van 15% over het te incasseren bedrag t/m € 2.500 en 10 % over € 2.500 t/m € 5.000 - komen voor rekening van koper. Dit met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 5 – Optie: ‘Achteraf Betalen’

 

De bepalingen in dit lid zijn uitsluitend van toepassing indien de koper gebruik wenst te maken van de optie “AchterafBetalen”, wat een aparte service is die verkoper aanbiedt in samenwerking met partij Focum Commerce B.V. Indien koper daarvan gebruik maakt zijn tevens de onderstaande algemene voorwaarden van Focum Commerce B.V. op de koopovereenkomst tussen verkoper en koper van toepassing. Als koper gebruik maakt van AchterafBetalen, gaat koper akkoord met de volgende voorwaarden: Voorwaarden gebruik AchterafBetalen:
 1. Koper is woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Return to Sender producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 2. Koper is 18 jaar of ouder;
 3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt de bestelling van koper getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Return to Sender de aanvraag van koper voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal koper worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 4. Koper verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van diens verzoek om achterafbetaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming de gegevens van koper te verwerken en online degegevens te toetsen bij Focum Commerce B.V., zodat deze de koper direct kan laten weten of de aanvraag is geaccepteerd;
 5. Koper is verplicht Return to Sender op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mail wijziging. Zolang Focum Commerce B.V. geen adreswijziging van koper hebben ontvangen, wordt koper geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Focum Commerce B.V. bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mail wijziging blijft koper gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres- en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Return to Sender per e-mail of schriftelijk aan de Klantenservice van Return to Sender worden doorgegeven;
 6. Koper verklaart dat hij/zij geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

 

Wijze van betalen:
 1. Return to Sender heeft de afhandeling van de betaling van koper uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien de aanvraag van koper is geaccepteerd, ontvangt deze namens of in opdracht van Return to Sender naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe koper (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
 2. Koper erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van koper aan Return to Sender en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht dan wel zal verrichten namens Return to Sender, hetgeen ook als zodanig door koper als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van dan wel namens Return to Sender wordt erkend.
 3. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe koper (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor het gemak van koper ontvangt deze van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling, waarmee hij/zij de factuur ook kunt betalen. Koper dient op tijd te betalen volgens de instructies die op de factuur staan of via de e-mail met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt koper incassokosten die aan hem/haar in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 4. Voor het ontvangen van de e-mail met betaalkoppeling is het belangrijk dat koper een correct e-mailadres opgeeft. Indien koper geen correct e-mailadres opgeeft, ontvangt hij/zij geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. Koper dient zijn/haar opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo.

 

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:
 1. Het voor de aankopen van koper verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
 2. Indien koper niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Return to Sender het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient koper het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door koper opgegeven en op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Koper ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat koper verantwoordelijk is voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 5. Indien koper ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Return to Sender één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens koper (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. is koper naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met koper opnemen hoe deze kan kunt betalen en is en blijft koper gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 7. Na overdracht van de vordering is koper verplicht Focum Commerce B.V. (dan wel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat koper verplicht is tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van koper hebben ontvangen, wordt koepr geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft hij/zij gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres- en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kan koper vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 8. Indien koper niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van de koper voor het achteraf betalen.

 

Privacy Statement van Focum Commerce en Focum Solutions B.V.: Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door koper ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met koper opgenomen in de database van Focum Commerce en Focum Solutions B.V. Focum Commerce en Focum Solutions B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van de koper voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van Focum Commerce, Focum Solutions B.V. en met Focum Commerce en/of Focum Solutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Desgewenst ontvangt koper schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom Focum Commerce B.V. uw verzoek heeft geweigerd.

 

Artikel 6 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties en gegevens zoals weergegeven op de website van verkoper gelden slechts bij benadering en zijn slechts bij wijze van aanduiding van de betreffende producten. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product wordt ambachtelijk (met de hand) gemaakt en kan (om deze reden) in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kleurverschil of afwijkende afmetingen), hetgeen niet tot gevolg heeft dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van het in lid 1 bepaalde binden de verkoper niet.

 

Artikel 7 – Levering  

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 3. Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, te weten met inspanning binnen de aangegeven leveringstermijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht, althans per ommegaande indien het voorgaande zich pas na 7 dagen voortdoet.
 4. Indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de producten op de in lid 3 bepaalde termijnen te leveren, verzoekt de koper hem de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de verkoper de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
 5. Verkoper is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 6. In geval van ontbinding conform lid 4 zal verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten rust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 - Bedenktermijn

 1. Koper heeft nadat het product is ontvangen een bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door of namens koper in ontvangst is genomen. Koper dient voorafgaand aan de terugzending van de producten verkoper telefonisch of via op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en zal het product vervolgens zo snel mogelijk , doch in elk geval binnen 14 dagen na de melding aan de verkoper terug sturen.
 2. Terugzending van de producten dient te geschieden per post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Indien er schade aan het product is ontstaan, kan verkoper deze schade aan koper in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
  1. De bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd ligt bij de koper, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
  2. Verkoper zal na een succesvolle herroeping het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.
  3. De bedenktermijn geldt niet voor producten:
 • die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. De bedenktermijn geldt niet voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de in artikel 46d lid 1, eerste en derde volzin, bedoelde termijn is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door verkoper geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door verkoper aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 10 - Garantie en conformiteit

 1. Verkoper garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. De koper is verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan verkoper) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel per email, te melden aan verkoper. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen ingeval van een consumentenkoop uiterlijk tot 2 maanden en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na levering aan verkoper schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden per post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen.
 3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal verkoper de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.
 4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van verkoper en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website.
 2. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
 3. De aansprakelijkheid van verkoper en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, danwel (naar keuze van verkoper) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper gedekte bedrag.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk hetzij blijvend niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de verkoper (alsmede van hulppersonen voor zover geen sprake is van een consumentenkoop), ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de koper binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de verkoper, door de verzending hiervan naar of de indiening hiervan bij het in artikel 1 vermelde bezoekadres van verkoper.
 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

Artikel 14 – Niet-consumentenkoop

 1. De volgende clausules van deze algemene voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (niet-consument):
  1. Art. 2 lid 3 inzake het recht op ontbinding;
  2. Art. 4 lid 2 inzake het recht van ontbinding;
  3. Art. 4 lid 4 inzake het maximumpercentage over het te incasseren bedrag;
  4. Art. 6 lid 3 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
  5. Art. 7 lid 1 inzake de vermelde bedenktijd;
  6. Art. 9 lid 3 inzake herstel en vervanging.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen verkoper en koper, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen en wijzigingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.